SAZINIETIES AR MUMS

Privātuma politika pretendentiem

Pienākums sniegt informāciju saskaņā ar VDAR 13. pantu

Jūsu personas datu aizsardzība mums ir ārkārtīgi svarīga. Tādēļ mēs apstrādājam Jūsu personas datus (turpmāk – „datus”), pamatojoties tikai uz atbilstošajiem normatīvajiem aktiem. Šis datu aizsardzības paziņojums ir paredzēts, lai sniegtu Jums visaptverošu informāciju par Jūsu datu apstrādi mūsu uzņēmumā, kā arī par prasībām un citām tiesībām, kas uz Jums attiecas saskaņā ar Eiropas Savienības Vispārīgās datu aizsardzības regulas (ES VDAR) 13. pantu.

1. Kurš ir atbildīgs par datu apstrādi un ar ko Jūs varat sazināties?

Datu pārziņa vārds un adrese

Datu pārzinis Vispārīgās datu aizsardzības regulas, citu ES dalībvalstīs piemērojamo datu aizsardzības likumu un citu datu aizsardzības tiesību aktu izpratnē ir:

Fritz SCHÄFER GmbH & Co. KG

Fritz SCHÄFER iela 20

57290 Neunkirhene, Vācija

 

Datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: 

E-pasts: [email protected]

2. Kādi dati tiek apstrādāti un no kādiem avotiem tie tiek iegūti?

Mēs apstrādājam datus, ko mēs saņemam no Jums, uzsākot vai pildot līgumu, un to darām, pamatojoties uz Jūsu sniegto piekrišanu vai saistībā ar jūsu pieteikumu vai nodarbinātību pie mums.

 

Personas dati ietver:

Par pieteikuma sniedzējiem un darbiniekiem ievāktie dati ir, piemēram, vārds un uzvārds, adrese, kontaktinformācija (e-pasta adrese, tālruņa numurs, fakss), dzimšanas datums, CV saturoša informācija un darba devēju atsauksmes, bankas dati un fotogrāfija.

Papildus tam mēs apstrādājam arī citus personas datus:

-           informāciju par līguma veidu un saturu,

-           informāciju no Jūsu elektroniskās korespondences ar mums (piemēram, IP adrese, pieslēgšanās dati),

-           citus datus, ko mēs saņēmām no Jums kā daļu no pieteikuma procedūras (piemēram, intervijas laikā),

-           dokumentāciju attiecībā uz Jūsu sniegto piekrišanu saglabāt Jūsu pieteikumu.

 

3. Kādos nolūkos un uz kādu juridisko pamatu balstoties tiek apstrādāti dati?

Mēs apstrādājam Jūsu datus saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas (VDAR) noteikumiem un valsts regulām, kas reglamentē datu aizsardzību to pašreizējā formā:

 •           (pirms-)līgumsaistību izpildei (VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts):

Jūsu dati tiks apstrādāti tiešsaistē līguma izpildei vai kādā no mūsu vietnēm, lai pildītu darba līgumu ar Jums mūsu uzņēmumā. Dati tiks apstrādāti, uzsākot sadarbību un īstenojot līgumus ar Jums.

•           juridisko saistību izpildei (VDAR 6. panta 1. punkta c) apakšpunkts):

Jūsu datu apstrāde ir nepieciešama dažādu juridisku saistību izpildei.

•           leģitīmo interešu aizsardzībai (VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts):

Pamatojoties uz interešu līdzsvarošanu, datus var apstrādāt vairāk, nekā nepieciešams līguma faktiskai izpildei, lai aizsargātu mūsu vai trešo personu likumīgās intereses.. Piemēram, dati tiek apstrādāti likumīgu interešu aizsardzībai šādos gadījumos:

-           saistībā ar kriminālvajāšanu;

•           ja esat devis piekrišanu (VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts):

Ja esat devis mums piekrišanu Jūsu datu apstrādei, piemēram, lai mēs saglabātu Jūsu pieteikumu.

 

4. Personas datu apstrāde mārketinga nolūkos

Jūs varat iebilst pret personas datu izmantošanu mārketinga nolūkos jebkurā laikā, kopumā vai attiecībā uz atsevišķiem pasākumiem, neradot nekādas citas izmaksas, izņemot pārraides izmaksas atbilstoši pamatlikmēm.

Pamatojoties uz mūsu likumīgajām interesēm (VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts), mēs varam izmantot Jūsu e-pasta adresi (ko Jūs sniedzat mums, noslēdzot līgumu) mūsu pašu līdzīgu preču vai pakalpojumu tiešam mārketingam. Jūs saņemsiet šos produktu ieteikumus neatkarīgi no tā, vai esat parakstījies jaunumu saņemšanai.

Ja nevēlaties saņemt kādu no šiem ieteikumiem mūsu e-pasta vēstuļu veidā, Jūs jebkurā laikā varat iebilst pret Jūsu e-pasta adreses izmantošanu, neradot citas izmaksas, izņemot pārraides izmaksas atbilstoši pamatlikmēm. Lai to izdarītu, pietiek ar rakstisku paziņojumu. Katrā e-pastā, būs arī saite, lai atceltu abonēšanu.

 

5. Kas saņem manus datus?

Ja mēs izmantosim pakalpojumu sniedzēju apstrādātāja izpratnē, mēs joprojām būsim atbildīgi par Jūsu datu aizsardzību. Visiem apstrādātājiem būs saistošs līgums, kas paredz Jūsu datu konfidencialitāti un to apstrādi tikai saistībā ar pakalpojumu sniegšanu. Pārdevēji, kurus mēs nolīgstam, saņems Jūsu datus, ja tas nepieciešams, lai sniegtu attiecīgo pakalpojumu. Tas ietver, piemēram, IT pakalpojumu sniedzējus, kuri ir nepieciešami mūsu IT sistēmu aizsardzībai, kā arī komerciālos izdevējus un brokeru pakalpojumus iekšējām mārketinga kampaņām.

Jūsu dati tiks apstrādāti mūsu pieteikumu datubāzē. Pieteikumu iesniegšanas datubāze palīdz uzlabot esošo pieteikumu datu kvalitāti (dzēš dublikātus, atzīmē pretendentus, kas mainījuši dzīvesvietas valsti vai miruši, labo adreses) un papildina tos ar datiem no publiskiem avotiem.

Šie dati būs pieejami grupas uzņēmumiem, ja tas nepieciešams līguma izpildei. Pieteikumus saturošie dati tiks glabāti saskaņā ar uzņēmuma noteikumiem, kā arī tiks glabāti atsevišķi, savukārt mūsu mātes uzņēmums darbosies kā pakalpojumu sniedzējs atsevišķiem uzņēmumiem.

Iestādes un tiesas papildus ārējiem auditoriem arī var saņemt jūsu datus, ja tā ir likumā noteikta prasība vai tas ir saistīts ar kriminālvajāšanu.

Turklāt apdrošināšanas sabiedrības, bankas, kredītiestādes un pakalpojumu sniedzēji var saņemt Jūsu datus līgumu uzsākšanai un īstenošanai.

 

6. Cik ilgi tiek glabāti mani dati?

Mēs apstrādājam Jūsu datus līdz uzņēmējdarbības attiecību beigām vai līdz brīdim, kad beidzas likumā noteiktais glabāšanas periods, vai līdz brīdim, kad ir izbeigti visi juridiskie strīdi, kuros dati ir nepieciešami kā pierādījumi.

 

7. Vai personas dati tiks nodoti trešajām valstīm?

Mēs parasti nenododam datus trešajām valstīm. Atsevišķos gadījumos dati tiks nodoti, pamatojoties tikai uz Eiropas Komisijas lēmumu par atbilstību, standarta līguma klauzulām, atbilstošām garantijām vai Jūsu sniegto piekrišanu.

 

8. Kādas ir manas tiesības attiecībā uz datu aizsardzību?

Jums ir tiesības piekļūt, labot, dzēst vai ierobežot uzglabāto datu apstrādi, tiesības iebilst pret apstrādi un datu pārnesamību un tiesības iesniegt sūdzību saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasībām.

Piekļuves tiesības:

Jūs varat saņemt informāciju no mums par to, vai un cik lielā mērā mēs apstrādājam Jūsu datus.

Tiesības labot datus:

Ja mēs apstrādājam Jūsu datus un tie ir nepilnīgi vai neprecīzi, Jūs jebkurā laikā varat pieprasīt, lai mēs to labotu vai papildinātu.

Tiesības dzēst datus:

Jūs varat pieprasīt, lai mēs dzēšam Jūsu datus, ja tie tiek apstrādāti nelikumīgi vai ja apstrāde nesamērīgi aizskar Jūsu leģitīmās intereses uz datu aizsardzību. Lūdzu, ņemiet vērā, ka var rasties iemesli, kas liedz tūlītēju dzēšanu, piemēram, juridisko glabāšanas pienākumu gadījumā.

Neatkarīgi no tā, vai Jūs izmantojat savas tiesības uz dzēšanu vai nē, mēs nekavējoties un pilnībā izdzēsīsim Jūsu datus, tiklīdz mums nebūs nekādu darījuma vai juridiskās glabāšanas saistību.

Tiesības ierobežot datu apstrādi:

Jūs varat pieprasīt ierobežot Jūsu datu apstrādi, ja

-           Jūs apstrīdat datu precizitāti, uz laika periodu, kas ļauj pārbaudīt datu precizitāti;

-           dati tiek apstrādāti nelikumīgi, taču Jūs iebilstat pret datu dzēšanu un tā vietā pieprasāt ierobežot to izmantošanu;

-           mums dati vairs nav nepieciešami apstrādes nolūkos, bet Jums tie ir vajadzīgi, lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu tiesiskas prasības; vai

-           Jūs esat iebildis pret datu apstrādi.

Tiesības uz datu pārnesamību:

Jūs varat pieprasīt, lai mēs sniedzam Jums Jūsu dotos datus strukturētā, plaši izmantotā un mašīnlasāmā formātā, kā arī bez kavēšanās nosūtīt šos datus citam pārzinim, ja:

-           mēs apstrādājam šos datus, pamatojoties uz atsaucamu piekrišanu, ko esat devis mums savstarpēji noslēgta līguma izpildei; un

-           apstrāde tiek veikta, izmantojot automatizētus līdzekļus.

Ja tas ir tehniski iespējams, Jūsu dati tieši no mums var tikt nosūtīti citam pārzinim.

Tiesības iebilst:

Ja mēs apstrādājam Jūsu datus, pamatojoties uz leģitīmām interesēm, Jūs jebkurā laikā varat iebilst pret šo datu apstrādi; tas attiecas arī uz profilēšanu. Mēs vairs neapstrādāsim Jūsu datus, ja vien mēs nevarēsim pierādīt pārliecinošus leģitīmus apstrādes pamatus, kas ir svarīgāki par jūsu interesēm, tiesībām un brīvībām vai lai celtu, īstenotu un aizstāvētu tiesiskas prasības. Jūs varat iebilst pret datu apstrādi tiešā mārketinga nolūkos jebkurā laikā, nenorādot iemeslus.

Tiesības iesniegt sūdzību:

Ja uzskatāt, ka, apstrādājot Jūsu datus, mēs pārkāpjam valsts datu aizsardzības noteikumus vai Eiropas datu aizsardzības tiesību aktus, lūdzu, sazinieties ar mums, lai mēs varētu risināt šo jautājumu. Protams, Jums ir arī tiesības sazināties ar atbildīgo uzraudzības iestādi.

Ja vēlaties izmantot kādu no uzskaitītajām tiesībām, lūdzu, sazinieties ar mūsu datu aizsardzības speciālistu. Mēs varam pieprasīt papildu informāciju, lai šaubu gadījumā apstiprinātu Jūsu identitāti.

 

9. Vai man ir pienākums sniegt datus?

Jūsu datu apstrāde ir nepieciešama, lai noslēgtu un izpildītu ar mums noslēgto līgumu. Ja Jūs nesniedzat mums šos datus, mums visdrīzāk būs jāatsaka līguma noslēgšana vai arī nevarēsim ilgāk īstenot esošo līgumu, un tādējādi mums būs tas jāpārtrauc. Tomēr Jums nav pienākuma piekrist datu apstrādei attiecībā uz datiem, kas nav būtiski vai juridiski nepieciešami līguma izpildei.