Man and woman are discussing in an office with people sitting on a desk

Zásady ochrany osobních údajů pro žadatele

Informační povinnost podle čl. 13 GDPR

 

Ochrana vašich osobních údajů je pro nás zcela zásadní. Vaše osobní údaje (zkráceně „údaje“) proto zpracováváme výhradně v souladu se zákonem. Cílem tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů je poskytnout vám úplné informace o zpracovávání vašich údajů v naší společnosti a nárocích a právech, která vám přiznává čl. 13 evropského Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (EU GDPR).

1.  Kdo je odpovědný za zpracování údajů a koho můžete kontaktovat?

Jméno a adresa správce údajů

Správcem údajů ve smyslu Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, jiných právních předpisů o ochraně osobních údajů platných v členských státech EU a dalších zákonných ustanovení o ochraně osobních údajů je:

Fritz SCHÄFER GmbH & Co. KG

Fritz SCHÄFER Str. 20

57290 Neunkirchen

 

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:
Email: [email protected]

2.  Jaké údaje jsou zpracovávány a z jakých zdrojů pocházejí?

Údaje zpracováváme na základě souhlasu, a to ty, které od vás obdržíme při uzavírání nebo plnění smlouvy nebo v rámci vaší žádosti o zaměstnání nebo pracovního poměru u nás.

Mezi osobní údaje patří:

U žadatelů o zaměstnání a zaměstnanců se jedná například o jméno a příjmení, adresu, kontaktní údaje (e-mailová adresa, telefonní číslo, fax), datum narození, informace ze životopisu a reference od zaměstnavatelů, bankovní údaje, náboženská příslušnost a obrazové záznamy.

Kromě toho zpracováváme také tyto další osobní údaje:

-              informace o povaze a obsahu smluvních údajů,

-              informace z vaší elektronické korespondence s námi (např. IP adresu, přihlašovací údaje),

-              další údaje, které jsme od vás obdrželi v rámci výběrového řízení (např. při pohovorech),

-              dokumentaci k vašemu prohlášení o souhlasu s vedením záznamů o vaší žádosti o zaměstnání.

3.  Pro jaké účely a na jakém právním základě jsou údaje zpracovávány?

Vaše údaje zpracováváme v souladu s ustanoveními Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a vnitrostátních předpisů upravujících ochranu osobních údajů, v platném znění:

·                za účelem plnění (před)smluvních povinností (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR):

Vaše údaje budou zpracovávány online pro účely plnění smlouvy nebo na jednom z našich pracovišť pro účely plnění vaší pracovní smlouvy s naší společností. Údaje budou zpracovávány zejména při zahájení spolupráce a při plnění smluv, které s vámi uzavřeme.

·                za účelem plnění právních povinností (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR):

Zpracování vašich údajů je nezbytné pro účely plnění různých právních povinností.

·                za účelem ochrany oprávněných zájmů (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR):

Na základě vyvážení zájmů mohou být údaje zpracovány nad rámec toho, co je nezbytné pro samotné plnění smlouvy, abychom chránili oprávněné zájmy vás nebo třetích stran. Za účelem ochrany oprávněných zájmů jsou údaje zpracovávány například v těchto případech:

 

-               v souvislosti se stíháním trestných činů

 

·                pokud jste udělili svůj souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR):

V případech, kdy jste nám udělili souhlas se zpracováním vašich osobních údajů, například pro účely vedení záznamů o vaší žádosti o zaměstnání.

 

4.  Zpracování osobních údajů pro účely marketingu

Proti použití vašich osobních údajů pro marketingové účely jste oprávněni kdykoli vznést námitku, a to jak obecně, tak proti dílčím způsobům použití, aniž byste museli vynaložit jakékoli jiné náklady než náklady na přenos podle základního tarifu.

 

Na základě našeho oprávněného zájmu (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR) jsme oprávněny používat vaši e-mailovou adresu (kterou nám poskytnete při uzavírání smlouvy) pro účely přímého marketingu týkajícího se našeho vlastního obdobného zboží nebo služeb. Doporučení těchto výrobků vám budeme zasílat bez ohledu na to, zda jste se přihlásili k odběru newsletteru.

 

Pokud od nás žádná z těchto doporučení e-mailem dostávat nechcete, můžete kdykoli vznést námitku proti používání vaší e-mailové adresy pro tento účel, aniž byste museli vynaložit jakékoli jiné náklady než náklady na přenos podle základního tarifu. Pro tento účel je dostačující písemná komunikace. Každý e-mail bude samozřejmě také obsahovat odkaz k odhlášení odběru.

5.  Kdo všechno obdrží mé údaje?

I v případech, kdy jako zpracovatele údajů využijeme poskytovatele služeb, poneseme stále odpovědnost za ochranu vašich údajů my. Všichni zpracovatelé budou vázáni smluvní povinností zachovávat důvěrnost vašich údajů a zpracovávat je pouze v rámci poskytování služby. Zpracovatelé, se kterými navážeme spolupráci, obdrží vaše údaje tehdy, když to bude nutné k poskytnutí příslušné služby. Patří sem například poskytovatelé IT služeb, které potřebujeme k provozování a zabezpečení našich IT systémů, a také rozesilatelé reklamních sdělení a subjekty nabízející seznamy adresátů pro přímý marketing za účelem interních marketingových kampaní.

 

Vaše údaje budou zpracovávány v naší databázi uchazečů o zaměstnání. Databáze uchazečů o zaměstnání nám pomáhá zvyšovat kvalitu údajů stávajících uchazečů (odstraňuje duplicity, označuje uchazeče, kteří se odstěhovali nebo zemřeli, opravuje adresy) a obohacuje je o údaje získané z veřejně dostupných zdrojů.

 

V případě, že to bude nutné pro plnění smlouvy, budou tyto údaje zpřístupněny ostatním členům našeho koncernu. Údaje o uchazečích budou uloženy odděleně podle jednotlivých společností a naše mateřská společnost bude působit jako poskytovatel služeb pro jednotlivé zúčastněné společnosti.

 

Pokud k tomu existuje zákonný požadavek nebo v souvislosti se stíháním trestných činů, jsou k získání vašich údajů oprávněny také úřady a soudy.

 

Vaše osobní údaje mohou pro účely uzavírání smluv a jejich plnění dále získat pojišťovny, banky, úvěrové agentury a poskytovatelé služeb.

6.  Po jak dlouhou dobu jsou mé údaje uchovávány?

Vaše údaje zpracováváme do ukončení našeho smluvního vztahu nebo do vypršení zákonné doby uchovávání a zároveň také do pravomocného skončení všech právních sporů, ve kterých je tyto údaje potřeba použít jako důkazy.

7.  Budou osobní údaje předávány do třetích zemí?

Obvykle žádné údaje do třetích zemí nepředáváme. V ojedinělých případech budou údaje předány výhradně na základě rozhodnutí o odpovídající ochraně vydaného Evropskou komisí, standardních smluvních doložek, dostatečných záruk nebo vašeho výslovného souhlasu.

8.  Jaká jsou má práva týkající se ochrany osobních údajů?

Máte právo na přístup k údajům, jejich opravu, výmaz nebo omezení zpracování vašich uložených údajů, právo vznést námitku proti zpracování, právo na přenositelnost údajů a právo podat stížnost podle požadavků Nařízení o ochraně osobních údajů.

 

Právo na přístup:

Jste oprávněni získat od nás informace o tom, zda a v jakém rozsahu vaše údaje zpracováváme.

 

Právo na opravu:

Pokud zpracováváme vaše údaje, které jsou neúplné nebo nepřesné, máte právo kdykoli požádat, abychom je opravili nebo doplnili.

 

Právo na výmaz:

Máte právo požádat, abychom vaše osobní údaje vymazali, pokud jsou zpracovávány protiprávně nebo pokud jejich zpracování nepřiměřeně zasahuje do vašeho oprávněného zájmu na jejich ochranu. Upozorňujeme, že mohou existovat důvody, které okamžitému výmazu brání, například v případě zákonné povinnosti tyto údaje uchovávat.

 

Bez ohledu na to, zda právo na výmaz uplatníte, vaše údaje neprodleně v plném rozsahu vymažeme, jakmile tomu nebude bránit žádná probíhající transakce nebo zákonná povinnost tyto údaje uchovávat.

 

Právo na omezení zpracování:

Jste oprávněni požádat o omezení zpracování vašich osobních údajů, pokud

-              popíráte přesnost údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost údajů ověřit,

-              údaje jsou zpracovávány protiprávně, ale vy odmítáte jejich výmaz a žádáte místo toho o omezení jejich použití,

 -              údaje již nepotřebujeme pro zamýšlené účely zpracování, ale vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, nebo

-              jste vznesli námitku proti zpracování těchto údajů.

 

Právo na přenositelnost údajů:

Jste oprávnění požádat o to, abychom vám předali vaše údaje, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a předat tyto údaje jinému správci, aniž bychom tomu bránili; to platí, pokud:

-               tyto údaje zpracováváme na základě odvolatelného souhlasu, který jste nám udělili za účelem plnění smlouvy, kterou jsme spolu uzavřeli, a

-               zpracování se provádí automatizovaně.

 

Je-li to technicky proveditelné, máte právo na to, abychom vaše údaje předali jinému správci přímo my.

 

Právo vznést námitku:

V případech, kdy vaše údaje zpracováváme na základě oprávněných zájmů, máte právo vznést proti tomuto zpracování kdykoli námitku; to platí také pro profilování založené na těchto ustanoveních. Vaše údaje nebudeme dále zpracovávat, pokud nedokážeme prokázat závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převáží nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Proti zpracovávání vašich údajů pro účely přímého marketingu máte právo vznést námitku kdykoli, bez uvedení důvodu.

 

Právo podat stížnost:

Domníváte-li se, že zpracováváním vašich údajů jednáme v rozporu s vnitrostátními nebo evropskými předpisy o ochraně osobních údajů, kontaktujte nás prosím, abychom mohli vaše obavy vyřešit. Máte samozřejmě také právo obrátit se na váš příslušný dozorový úřad.

 

Přejete-li si uplatnit některé z uvedených práv, kontaktujte našeho pověřence pro údajů, které nejsou pro plnění smlouvy relevantní nebo vyžadované zákonem.ochranu osobních údajů. V případě pochybností máme právo požádat o doplnění údajů potřebných k potvrzení vaší totožnosti.

 

9.  Mám povinnost údaje poskytnout?

Zpracování vašich údajů je nezbytné k tomu, abychom s vámi mohli uzavřít smlouvu a plnit ji. Obecně platí, že pokud nám údaje neposkytnete, budeme muset uzavření smlouvy odmítnout nebo nebudeme moci plnit již uzavřenou smlouvu, a v důsledku toho ji budeme muset ukončit. Nejste však povinni udělit souhlas se zpracováním těch